tomenu
Dodanie komplexných monitorovacích systémov je podmienené aj softvérovou výbavou daného systému.

Softvér našej vlastnej produkcie plní nasledujúce funkcie :

-       snímanie a prenos dát z meracích zariadení, snímačov a analyzátorov do
        vyhodnocovacieho PC
-       spracovanie získaných dát na prezentačný formát a ich archivácia do databázových
        systémov
-       spracovanie dát a ich prenos na vyšší nadradený systém
        (modem - pevná linka, modem – GPRS, internet, intranet,...)
-       prezentácia nameraných dát na spracovateľskom (meracom) PC, na nadradenom
        (centrálnom) PC alebo na internete
-       monitorovanie stavových signálov, ich spracovanie a vyhodnotenie
-       riadenie prístrojov a analyzátorov v kalibračnom režime (automatická kalibrácia)
-       výpočty sekundárnych údajov z primárnych nameraných dát
-       tvorba protokolov a záznamov v zmysle legislatívnych požiadaviek
 

WinImag v-3.046

Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase

WinEmag v-3.066

Snímanie hodnôt meraných veličín a digitálnych stavových veličín v reálnom čase

WinCentral v-3.13

Centrálna stanica - zabezbečuje prenos meraných veličín a stavov z meracích staníc

Visualis

Zobrazovací a spracovateľský softvér nad údajmi z merania imisií či emisií

WebVisualis DAS

Webová aplikácia na zobrazenie projektov z Visualis

Vizualizácia dát webovím prehliadačom na jednom meracom bode

WebVisualis CAS 

Webová aplikácia na zobrazenie projektov z Visualis

Vizualizácia dát webovím prehliadačom na sieti meracích bodov

Modim Expert (WinMODIM)

Modelovanie a zobrazenie šírenia plynov v priemyselnom prostredí

ENVIBase2_1 v-2.1

Databáza priemerov analógových veličín a kalibračných protokolov

ImiExpsdi v-3.06

Komunikačný program, komunikácia stanice s centrálou

Isogen

Generátor súborov databázy ISO7168, kde na vstupe môžu byť rôzne databázy

ENVISQL v-2.0

Databázový model pre relačné SQL databázy MS, Oracle, MySQL

PHP ViewImis

HTML stránka na zobrazenie dát z AIM

ENVIreports v-15.0.00

Emisné protokoly (súčasť WinEmagu)

EmiReports

HTML stránka na zobrazenie emisných protokolov

HTML View

Web API

Komunikačný program na získavanie dát z meracích systémov (WinEmag, WinImag) cez Web

ENVIWeb

Stránky na zobrazenie okamžitých hodnôt a stavov v EMS

Nrouter v-1.002

Komunikačný program na prenos okamžitých hodnôt medzi WinImag a WinEmag (UDP protokol)

FTP com v-2.002

Aplikácia na download a upload súborov našich databáz prostredníctvom FTP prenosu

SMS sender v-1.01

Program na automatické posielanie sms správ a e-mailov

Vývoj komunikačného driveru

v zmysle požiadavky klienta

CUSUM reports v-1.0

Reporty ktoré vznikajú na základe výsledkov kalibrácie

Emisný balík WinEmag

WinEmag, Visualis, EmiReports, WebVisualis, ENVIWeb,CUSUM reports, WebAPI

Imisný balík WinImag

WinImag, Visualis, WebVisualis

 

tomenu