tomenu

Realizačný projekt imisného alebo emisného monitorovacieho systému  – špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov ochrany ovzdušia na povolenie stavby automatizovaného monitorovacieho systému (AMS).

Projekt zahŕňa:

– riešenie meracieho kontajnera a jeho vybavenie,
– návrh meracích metód, analyzátorov, zariadení a snímačov,
– riadiaci systém, zber, spracovanie a archiváciu údajov, diaľkový prenos údajov resp.
   poskytovanie údajov prevádzkovateľovi monitorovacieho systému a orgánom ochrany
   ovzdušia/verejnosti, 
– zabezpečenie servisu po uvedení monitorovacieho systému do prevádzky.


Projekt varovného systému pre podniky  - špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva. Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.

Projekt zahŕňa:

– analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia,
– modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia,
– určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu,
– návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci
   systém s prenosom údajov, elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany).
tomenu