tomenu
Požiadavky chemického priemyslu na monitorovanie úniku nebezpečných plynov a odpadov zabezpečujeme dodávkami expertných systémov, komplexne riešiacich požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu pracovníkov vrátane vypracovania analýz chemických rizík a realizácie varovných informačných systémov v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.).
 
Služby poskytované v oblasti varovných a detekčných monitorovacích systémov
 
-          dodávky ucelených systémov pre podniky v oblasti varovných systémov
-          dodávky snímačov technologických únikov plynov, ich detekcia, lokalizácia,
           varovanie, prognóza, výstraha, matematické modelovanie prognózy šírenia sa
           plynov v ovzduší
-          dodávky malých technologických varovných systémov pre podniky
-          dodávky elektronických sirén pre varovanie obyvateľstva pred ohrozením v zmysle
           zákona o CO
-          vypracovanie projektov s meraní intenzity hluku pre inštaláciu elektronických sirén
 
Projekt autonomného systému varovania a vyrozumenia pre podniky :
 
Poskytujeme špecifické riešenia pre konkrétneho zákazníka, v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami v oblasti ochrany obyvateľstva (Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. v platnom znení, Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.). Projekt slúži ako podklad pre schvaľovacie konanie orgánov civilnej ochrany na povolenie vybudovania autonómneho systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
 
Projekt zahŕňa :

- analýza územia, posúdenie rizík a zdrojov ohrozenia,
- modelovanie možného ohrozenia, vyhodnotenie oblasti ohrozenia
- určenie hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu,
- návrh optimálneho riešenia varovného systému (detektory nebezpečných látok, riadiaci systém s prenosom údajov,  elektronické sirény s prepojením na orgány civilnej ochrany)

V Oblasti Varovných a havarijných sytémov spolupracujeme so spoločnosťou

TESLA BLATÁ a.s.
Česká spoločnosť v portfóliu ktorej nájdeme moderné elektronické sirény a univerzálne akustické jednotky určené k ozvučeniu verejných priestranstiev, športových štadiónov a hál k vytvoreniu rozsiahlych systémov varovania a vyrozumenia obyvateľstva pre potreby ochrany obyvateľov v rámci integrovaného záchranného systému.
 

DOBUDOVANIE  AuSVaV PRE BRATISLAVSKé ZIMNÉ ŠTADIÓNY O.NEPELU A V. DZURILLU

Naša spoločnosť v priebehu roku 2013 dobudovala a rozšírila Autonómny systém varovania a vyrozumenia pre oba bratislavské zimné štadióny O.Nepelu a V. Dzurillu.

Súčasťou oboch zákaziek bolo aj vypracovanie projektu optimalizácie úniku nebezpečnej látky (NH3) a prepojenie  so systémom varovania a vyrozumenia civilnej ochrany MV SR. Prevádzkovateľ na vizualizáciu a kontrolu stavu a spojenia  systému využíva online web aplikáciu vyvinutú našou spoločnosťou 

/sk/aktualne-data/ochrana-obyvatelstva.aspx

Galéria
tomenu